NOVINKA - tovar odosielame aj cez Packeta / Z-BOX za 3,50EUR

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Predávajúcim a poskytovateľom služieb je:

NEKO TRADE,s.r.o. ,
so sídlom M. R. Štefánika 34,
010 01  Žilina, Slovenská republika,
IČO: 47580348, IČ DPH: SK2023985040,
zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde v Žiline, Vložka č. 61563/L.

Zodpovedný vedúci: Ing. Miroslav Nekoranec

Telefónny kontakt: +421 914 233 421.

E-mailový kontakt: obchod@mojekralovstvo.sk

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej jen „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

 

Všeobecné reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách.

Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

 •          Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa
 •          Poštou na adresu prevádzkovateľa
 •          Osobným doručením

Kupujúcemu je doporučené uviesť nasledujúce údaje:

 •          Číslo objednávky
 •          Uviesť čo najpresnejší popis závad
 •          Doložiť fotografie poškodenia
 •          Doložiť doklad o vlastníctve tovaru (pri prevzatí tovaru je dodaná faktúra a dodací list)

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho elektronickou poštou, alebo telefonicky, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci je oprávnený nechať odborne posúdiť vady tovaru. Doba, po ktorú je vada posudzovaná, sa nezapočítava do lehoty pre rozhodnutia o reklamácii.

Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa  uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Reklamácia je považovaná za vybavenú okamihom, kedy o tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho. Momentom keď  je reklamácia vybavená má kupujúci povinnosť si tovar prevziať. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený si účtovať si poplatok za uskladnenie.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonanej oprave a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorý môže slúžiť ako záručný list, pokiaľ tento nie je zvlášť priložený (závislé od výrobcu). Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu. Pokiaľ nie je tovar prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu.

Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom alebo faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo neobdržal spolu so zásielkou správne vyplnený dodací list alebo faktúru, je povinný ihneď podať písomnú správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil faktúru. Pokiaľ tak nespraví, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskôr reklamácia nebude uznaná.

 

Práva z nesprávneho plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri odovzdaní nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 1.        má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru,
 2.        je vec vhodná na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
 3.        vec zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4.        je vec v zodpovedajúcom  množstve, miere alebo hmotnosti a
 5.        vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je vadu možné odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak  kupujúci od zmluvy neodstúpi alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej časti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej časť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo že by vykonaná náprava kupujúcemu spôsobila značné ťažkosti.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatí.

Pokiaľ práva zo zodpovednosti za vady nie sú uplatnené v záručnej dobe, resp. v dobe pre uplatnenie práva z vád, stávajú sa nevymáhateľnými.

 

Spôsob reklamácie

Zákazník doručí na svoje vlastné náklady aj riziko reklamovaný výrobok na adresu predajcu. Tovar musí byť v úplnom stave, tzn. nesmie byť poškodený a musia byť doručené všetky jeho súčasti. Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred doručením tovaru. Ku každej položke je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a uviesť presný popis závad a početnosť výskytu.

Predajca po vybavení reklamácie vyzve zákazníka k prevzatiu tovaru, prípadne mu ho zašle na svoje náklady a riziko odberateľa späť. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nevyhnutnej výške (ak nepôjde napr. o závadu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením atd.). Čo sa týka dopravy je môže zákazník požadovať preplatenie nákladov na dopravu reklamovaného tovaru len primeranej výške vzhľadom k povahe tovaru (napr. budú preplatené náklady poštovné, v žiadnom prípade však nie náklady na osobnú prepravu za taxi službu a pod.).

Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vadu zaniká ak vada bola spôsobená:

 •          neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou
 •          používaním veci v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii, ktorá bola priložená k tovaru
 •          tovar bol poškodený vonkajšími vplyvmi, ako sú prírodné živly
 •          tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii

Dodávateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za dodatočné náklady, ktoré sa vyskytli v dôsledku vyskytnutia sa chyby výrobku (napríklad montáž alebo demontáž ) a obmedzuje svoju zodpovednosť na samotný výrobok. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním alebo skladovaním výrobku zákazníkom, ako ani za chyby, spôsobené tretími osobami. Ak zo strany zákazníka existujú akékoľvek nevyrovnané dlžné platby patriace prevádzkovateľovi z titulu dodávky výrobkov alebo akýchkoľvek iných dôvodov, má právo pozdržať voči zákazníkovi realizáciu jeho reklamácie do času zaplatenia nevyrovnaných platieb. Ohľadom požiadaviek zákazníka kvôli chybám tovaru sú § 436 až 441 Obchodného zákonníka a § 499 až 510 Občianskeho zákonníka nepoužiteľné. Akékoľvek ustanovenia obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku môžu byť presnejšie určené a rozšírené v zmluvách medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Vo veciach neupravených týmto poriadkom sú použiteľné predpisy Obchodného zákonníka. V prípade neplatnosti niektorých ustanovení týchto podmienok v dôsledku zavedenia rozličných zákonných úprav alebo z akýchkoľvek iných dôvodov ostatné ustanovenia nestratia svoju platnosť. Prípadné spory, ktoré pri realizácii zmluvy vzniknú, budú predmetom konania na Krajskom súde v Žiline.

Tovar, ktorý nám vraciate alebo reklamujete, odošlite na adresu prevádzkarne:

Miroslav Nekoranec
Horevsie 540
013 62  Veľké Rovné

Reklamačný protokol – VZOR – kliknutím stiahnete

Tovar bude našimi pracovníkmi prevzatý a skontrolovaný. Prosíme o uvedenie termínu odoslania tovaru.