Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Informácie
O nás
Uncategorized

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Predávajúcim a poskytovateľom služieb je Miroslav Nekoranec, so sídlom Horevsie 540, 013 62  Veľké Rovné, Slovenská republika.
IČO: 36958255, IČ DPH: SK1026287493,
zapísaný v živnostenskom registri na Okresnom úrade v Žiline, číslo živnostenského registra: 501-2772 

 

Zodpovedný vedúci: Miroslav Nekoranec

Telefónny kontakt: +421 907 821 297

E-mailový kontakt: obchod@mojekralovstvo.sk

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej jen „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

 

Všeobecné reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách.

Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

 •          Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa
 •          Poštou na adresu prevádzkovateľa
 •          Osobným doručením

 

Kupujúcemu je doporučené uviesť nasledujúce údaje:

 •          Číslo objednávky
 •          Uviesť čo najpresnejší popis závad
 •          Doložiť fotografie poškodenia
 •          Doložiť doklad o vlastníctve tovaru (pri prevzatí tovaru je dodaná faktúra a dodací list)

 

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho elektronickou poštou, alebo telefonicky, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci je oprávnený nechať odborne posúdiť vady tovaru. Doba, po ktorú je vada posudzovaná, sa nezapočítava do lehoty pre rozhodnutia o reklamácii.

Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa  uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Reklamácia je považovaná za vybavenú okamihom, kedy o tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho. Momentom keď  je reklamácia vybavená má kupujúci povinnosť si tovar prevziať. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený si účtovať si poplatok za uskladnenie.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonanej oprave a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorý môže slúžiť ako záručný list, pokiaľ tento nie je zvlášť priložený (závislé od výrobcu). Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu. Pokiaľ nie je tovar prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu.

Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom alebo faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo neobdržal spolu so zásielkou správne vyplnený dodací list alebo faktúru, je povinný ihneď podať písomnú správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil faktúru. Pokiaľ tak nespraví, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskôr reklamácia nebude uznaná.

 

Práva z nesprávneho plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri odovzdaní nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 1.        má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru,
 2.        je vec vhodná na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
 3.        vec zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4.        je vec v zodpovedajúcom  množstve, miere alebo hmotnosti a
 5.        vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je vadu možné odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak  kupujúci od zmluvy neodstúpi alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej časti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej časť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo že by vykonaná náprava kupujúcemu spôsobila značné ťažkosti.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatí.

Pokiaľ práva zo zodpovednosti za vady nie sú uplatnené v záručnej dobe, resp. v dobe pre uplatnenie práva z vád, stávajú sa nevymáhateľnými.

 

Spôsob reklamácie

Zákazník doručí na svoje vlastné náklady aj riziko reklamovaný výrobok na adresu predajcu. Tovar musí byť v úplnom stave, tzn. nesmie byť poškodený a musia byť doručené všetky jeho súčasti. Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred doručením tovaru. Ku každej položke je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a uviesť presný popis závad a početnosť výskytu.

Predajca po vybavení reklamácie vyzve zákazníka k prevzatiu tovaru, prípadne mu ho zašle na svoje náklady a riziko odberateľa späť. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nevyhnutnej výške (ak nepôjde napr. o závadu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením atd.). Čo sa týka dopravy je môže zákazník požadovať preplatenie nákladov na dopravu reklamovaného tovaru len primeranej výške vzhľadom k povahe tovaru (napr. budú preplatené náklady poštovné, v žiadnom prípade však nie náklady na osobnú prepravu za taxi službu a pod.).

Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vadu zaniká ak vada bola spôsobená:

 •          neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou
 •          používaním veci v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii, ktorá bola priložená k tovaru
 •          tovar bol poškodený vonkajšími vplyvmi, ako sú prírodné živly
 •          tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii

Dodávateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za dodatočné náklady, ktoré sa vyskytli v dôsledku vyskytnutia sa chyby výrobku (napríklad montáž alebo demontáž ) a obmedzuje svoju zodpovednosť na samotný výrobok. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním alebo skladovaním výrobku zákazníkom, ako ani za chyby, spôsobené tretími osobami. Ak zo strany zákazníka existujú akékoľvek nevyrovnané dlžné platby patriace prevádzkovateľovi z titulu dodávky výrobkov alebo akýchkoľvek iných dôvodov, má právo pozdržať voči zákazníkovi realizáciu jeho reklamácie do času zaplatenia nevyrovnaných platieb. Ohľadom požiadaviek zákazníka kvôli chybám tovaru sú § 436 až 441 Obchodného zákonníka a § 499 až 510 Občianskeho zákonníka nepoužiteľné. Akékoľvek ustanovenia obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku môžu byť presnejšie určené a rozšírené v zmluvách medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Vo veciach neupravených týmto poriadkom sú použiteľné predpisy Obchodného zákonníka. V prípade neplatnosti niektorých ustanovení týchto podmienok v dôsledku zavedenia rozličných zákonných úprav alebo z akýchkoľvek iných dôvodov ostatné ustanovenia nestratia svoju platnosť. Prípadné spory, ktoré pri realizácii zmluvy vzniknú, budú predmetom konania na Krajskom súde v Žiline.

Tovar, ktorý nám vraciate alebo reklamujete, odošlite na doručovaciu adresu:

Miroslav Nekoranec
Horevsie 540
013 62  Veľké Rovné
Slovenská republika

Tovar bude našimi pracovníkmi prevzatý a skontrolovaný. Prosíme o uvedenie termínu odoslania tovaru.

Pridaj komentár

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s využitím súborov cookies. Viac informácií

Súbory cookie
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako tento internetový obchod používa súbory cookie a podobné technológie v zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory - cookie.
Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookie?
Táto webová lokalita používa internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov. Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Google a budú uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google využije tieto informácie na hodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Google takisto poskytuje ďalšie služby, ktoré sa týkajú aktivít na internetových stránkach a využívania internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, ak tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má vo svojich archívoch. Použitie súborov „cookie“ môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plnohodnotne využívať tieto stránky. Používaním týchto internetových stránok dávate svoj súhlas k spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google takým spôsobom a na také účely, ako je uvedené vyššie.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnem a vymažem cookies?
Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Berte na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu alebo internetového prehliadača.
formácia o používaní cookie
Nad touto webovou lokalitou sa vám zobrazí informácia o používaní súborov cookie. Kliknutím na "Súhlasísm" sa do vášho počítača uloží súhlas (cookies s názvom cooki_akcept a hodnotou 1), ktorý bude platný 365 dní od udelenia súhlasu alebo zmazania cookie. Následne vás webová lokalita vyzve pre opätovné udelenie súhlasu.

Zatvoriť