NOVINKA - tovar odosielame aj cez Packeta / Z-BOX za 3,50EUR

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.mojekralovstvo.sk pre  zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

Čl. 1
Základné ustanovenia

1.1 Kúpna zmluva a zmluva o preprave, uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

1.2 Predávajúcim a poskytovateľom služieb je NEKO TRADE, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 34, 010 01 Žilina, IČO: 47 580 348, DIČ: 2023985040, IČ DPH: SK2023985040, zapísaný v obchodnom registri na Okresnom úrade v Žiline, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  61563/L (ďalej iba „dodávateľ“). Dodávateľ je platca DPH.

1.3 Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese https://mojekralovstvo.sk (ďalej iba „elektronický obchod“). Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom obchode dodávateľa.

1.4 Prostredníctvom aplikácie elektronického obchodu (tzv. zaškrtávacie políčko) kupujúci vyjadruje, že sa s týmito VOP oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

1.5 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

1.6 Kontaktné a prevádzkové údaje:
Telefonický kontakt: +421 914 233 421. Vybavuje: Ing. Miroslav Nekoranec.
Internetová doména elektronického obchodu: www.mojekralovstvo.sk
Elektronická adresa pre vybavovanie objednávok: obchod@mojekralovstvo.sk
Elektronická adresa pre vybavovanie reklamácií: obchod@mojekralovstvo.sk
Pracovná doba v sídle dodávateľa: 8:00-15:00
Bankové spojenie: Tatra banka Slovensko, a.s., číslo účtu: , IBAN: SK03 1100 0000 0029 4908 0392

1.7 Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru zo strany dodávateľa, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Predmestská 71, 011 79  Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/7632130,  fax č.: 041/7632 139,
www.soi.sk, www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

Čl. 2
Informácie o tovare a cene

2.1 Informácie o tovare uvedené v katalógu/ponuke elektronického obchodu sú čerpané z informačnej databázy dodávateľa a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru.

2.2 Na webovej stránke poskytovateľa je umiestnený obsah ( fotografie), ktorých autorom alebo jeho autor poskytol poskytovateľovi súhlas k jeho sprístupneniu prostredníctvom webovej stránky. Používateľ je oprávnený vkladať na webovú stránku obsah. Jedná sa najmä o vytváranie sektov (koláže) a nahrávanie obrázkov (fotografie).  Poskytovateľ  nezodpovedá za pravdivosť obsahu (fotografí) obsiahnutých v príspevkoch a za súlad tohto obsahu s právnymi predpismi.

2.3 Ceny uvedené v týchto VOP zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.  Kúpna cena za tovar nezahŕňa cenu za prepravu tovaru, ak bola uzavretá zmluva o preprave. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu/ponuke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

2.5 Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená dodávateľom v potvrdení objednávky. Ak je táto kúpna cena vyššia ako uvedená v katalógu/ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom “Potvrdenie objednávky” sa považuje za dodávateľov návrh novej kúpnej zmluvy s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail, fax), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Čl. 3 Objednanie tovaru

3.1 Objednávka bude akceptovaná dodávateľom len ak bude uplatnená prostredníctvom objednávacieho formulára elektronickej objednávky elektronického obchodu a zároveň bude obsahovať nižšie uvedené údaje:
a. meno a priezvisko,
b. adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
c. adresu dodania na území Slovenskej republiky, ak si kupujúci objedná aj samostatnú službu prepravy tovaru podľa bodu 9
d. telefonický kontakt a elektronickú adresu (e-mail),
e. ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, adresa dodania na území Slovenskej republiky, ak sa objedná samostatná služba prepravy tovaru alebo niektorá prevádzka dodávateľa podľa bodu 9.2 VOP pri osobnom odbere, IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ DPH,
f. druh, množstvo a cenu tovaru,

3.2 Odoslanie objednávky je podmienené vyplnením identifikačných a kontaktných údajov o kupujúcom, požiadavkou kupujúceho na miesto dodania v niektorej prevádzke dodávateľa podľa bodu 9.2 VOP resp. adresou dodania na území Slovenskej republiky ak si kupujúci objedná službu prepravy tovaru, udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu podľa čl. 11 týchto VOP, potvrdením súhlasu kupujúceho s týmito VOP a dohodou o dodacej lehote a lehote na prepravu tovaru (čl. 9).

3.3 Po doručení bude objednávka spracovaná a dodávateľ zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) informačnú elektronickú správu o prijatí objednávky”, ktorým dodávateľ potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto sa nepotvrdzuje realizácia objednávky a ani nevzniká kúpna zmluva či zmluva o preprave medzi dodávateľom a kupujúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Čl. 4
Uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o preprave

4.1 Pred potvrdením objednávky dodávateľ overí dostupnosť tovaru a aktuálnosť ceny v čase odoslania objednávky kupujúcim.

4.2 Dodávateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení tým, že kupujúcemu zašle elektronickú správu s predmetom “Potvrdenie objednávky” okrem prípadov, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu:
a. v lehote určenej týmito VOP alebo
b. v cene, ktorá bola uvedená v katalógu/ponuke elektronického obchodu v čase uplatnenia objednávky alebo
c. z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru.
Prílohou potvrdenia objednávky je zálohová faktúra, ktorá obsahuje informáciu o  celkovej cene (kúpna cena za tovar, prepravné, ak si kupujúci tieto samostatné služby objednal a pod.) a dodacej lehote, pričom maximálna dodacia lehota podľa bodu 9.1 týchto VOP nemôže byť prekročená.

4.3 Vo vyššie uvedených prípadoch dodávateľ bezodkladne elektronicky zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku náhradného plnenia (iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail, fax), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

4.4 Doručenie elektronickej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“ sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku prípadne aj uzatvorenie zmluvy o preprave na diaľku ak si kupujúci túto samostatnú službu objednal. Výnimku predstavuje uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa bodu 2.5 alebo bodu 4.3 týchto VOP.

4.5 Dodávateľ aj kupujúci sú viazaní objednávkou tovaru po uzatvorení kúpnej zmluvy ako aj zmluvy o preprave ak bola uzatvorená.

Čl. 5
Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od
• kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia  tovaru ako aj
• zmluvy o preprave tovaru do 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia,
ak si dodávateľ včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

5.2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:
a. zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla dodávateľa (bod 1.2 VOP) alebo
b. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok (bod 1.6 VOP) alebo
c. doručeným osobne počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

5.3. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených v  § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, najmä v prípade
a. ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo
b. ak bola služba prepravy tovaru poskytnutá so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o preprave.
Ustanovenia o odstúpení výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

5.4. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si dodávateľ a kupujúci všetky vzájomne prijaté plnenia. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci tovar pokiaľ je to možné zašle späť:
o nepoužívaný,
o nepoškodený,
o kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),
o v pôvodnom obale.
V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci dodávateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

5.5. Dodávateľ odporúča kupujúcemu tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Dodávateľ nepreberá zásielky na dobierku. Dodávateľ kúpnu cenu za tovar vráti kupujúcemu prevodom na ním určený bankový účet alebo poštovou poukážkou (pokiaľ sa nedohodne inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

5.6. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru ak tento tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, inak tieto náklady znáša dodávateľ. Kupujúci môže požiadať dodávateľa o odvoz vráteného tovaru, v takom prípade má dodávateľ právo na poplatok za odvoz vo výške prepravného.

5.7. Preprava tovaru tovaru sú samostatne poskytované služby, ktoré nie sú poskytované automaticky a kupujúci si ich môže, ale nemusí objednať. Preto sa náklady súvisiace s objednanou prepravou tovaru, nepovažujú za náklady kupujúceho, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

S poukazom na ust. § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení nie je možné odstúpiť od zmluvy, ak bola preprava zrealizovaná so súhlasom spotrebiteľa v rámci lehoty na  odstúpenie.

5.8. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
i. ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
ii. ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar
a to písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným kupujúcemu:
a. doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska kupujúceho alebo
b. elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

Čl. 6 Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo odvolať (stornovať) objednávku, kým nebola objednávka potvrdená postupom podľa článku 4 týchto VOP a to písomným oznámením o odvolaní (stornovaní):
a. zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo
b. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok (bod 1.6 VOP) alebo
c. osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

Čl. 7 Zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a záruka (reklamačný poriadok)

7.1 Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za vady predanej veci).

7.2 Dodávateľ nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené:
i. nevhodnou manipuláciou,
ii. nevhodnou montážou s výnimkou bodu 7.3 VOP,
iii. opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania,
iv. nevhodným ošetrovaním,
v. vplyvom poveternostných podmienok,
vi. úmyselným poškodením.
Dodávateľ tiež nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré kupujúceho upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

7.3 Vada tovaru, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo nevhodnou montážou zo strany kupujúceho sa považuje za vadu tovaru, ak sa kupujúci riadil nesprávnymi pokynmi uvedených v návode na montáž alebo v návode na použitie.
Vada tovaru, ktorá vznikla nevhodnou montážou sa považuje za vadu tovaru ak montáž zabezpečil dodávateľ.

7.4 Kupujúci má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v závislosti od povahy vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.

7.5 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru.

7.6 Reklamáciu si musí kupujúci uplatniť u dodávateľa oznámením o vadách tovaru:
i. zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo
ii. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie reklamácií (bod 1.6 VOP) alebo
iii. doručeným dodávateľovi prostredníctvom vyplnenia príslušného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu alebo
iv. osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

7.7 Dodávateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí reklamácie:
i. doporučenou poštou na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo
ii. elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
V potvrdení o prijatí reklamácie dodávateľ oznámi kupujúcemu či a kde má doručiť reklamovaný tovar alebo či ohliadku reklamovaného tovaru vykoná pracovník dodávateľa v mieste kde sa tovar nachádza.

7.8 Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie môže kupujúci zaslať fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru.

7.9 Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného tovaru,
b. výmenou tovaru,
c. vrátením kúpnej ceny tovaru,
d. vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,
e. písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Konkrétny spôsob vybavenia reklamácie sa dohodne po posúdení reklamovanej vady tovaru. O výsledku vybavenia reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po vybavení reklamácie písomne.

7.10 Dodávateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku/tovaru za nový výrobok/tovar.

7.11 Bez ohľadu na vyššie uvedené je dodávateľ povinný vybaviť reklamáciu v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Záruka

7.12 Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list.

7.13 Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedená dlhšia záručná doba a  začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

7.14 Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Čl. 8
Platobné podmienky

8.1 Kúpnu cenu za tovar, prípadne prepravné ak bola uzatvorená aj zmluva o preprave (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.

8.2 Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady celkovej ceny:
a. v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu, ak je uzatvorená zmluva o preprave a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,
b. v hotovosti pri osobnom odbere tovaru a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,
c. prevodom na bankový účet dodávateľa pred dodaním tovaru.

8.3 Ak  kupujúci  neuhradí  celkovú cenu  spôsobom  podľa  tohto článku VOP,  nie  je  dodávateľ povinný kupujúcemu tovar vydať, týmto konaním sa dodávateľ nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

Čl. 9 Podmienky dodania tovaru

9.1 Kupujúci a  dodávateľ sa dohodli, že dodávateľ splní objednávku (odovzdá tovar na prepravu resp. pripraví tovar k osobnému odberu) najneskôr do 45 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota je ovplyvnená dobou dodania vstupných materiálov a trvaním výrobného cyklu tovaru u dodávateľa. Preprava tovaru bude zrealizovaná do 7 dní od prevzatia tovaru z výroby, ak sa nedohodne inak.

9.2 Službu prepravy tovaru do miesta dodania určeného kupujúcim v objednávke zabezpečuje výlučne dodávateľ z dôvodu bezchybného a bezpečného dodaniu tovaru.

Tovar si môže kupujúci prevziať aj osobne v prevádzke dodávateľa určenej kupujúcim v objednávke.
Iný spôsob dodania tovaru je vylúčený napr. zaslanie tovaru poštou a pod..

9.3 Dodávateľ bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr deň pred jeho dodaním.

9.4 Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru ak s tým kupujúci súhlasí.

9.5 Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Ako miesto dodania tovaru môže byť dohodnutá výlučne:
a) adresa na území Slovenskej republiky ak sa uzavrela zmluva o preprave alebo
b) prevádzka dodávateľa podľa bodu 9.2 VOP pri osobnom odbere.

9.6 Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania:
a) umožní kupujúcemu s tovarom nakladať na vykladacej plošine dopravného prostriedku ak zmluvné strany uzavreli zmluvu o preprave alebo
b) zloží tovar z vykladacej plošiny dopravného prostriedku a podá pred dvere kupujúceho,
c) umožní  kupujúcemu  s  tovarom  disponovať vo svojej prevádzke; nakládku tovaru na dopravný prostriedok a odvoz  tovaru  z miesta  dodania si zabezpečí kupujúci  na  vlastné náklady  a nebezpečenstvo.

9.7 Ak dodávateľ splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade s bodom 9.6 týchto VOP, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou faktúry.
V prípade uzatvorenia zmluvy o preprave kupujúci spravidla zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v deň oznámeného doručenia tovaru (bod 9.3 VOP) bude dostupný na telefónnom čísle určenom kupujúcim v objednávke.
Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:
a) informovať dodávateľa,
b) dohodnúť s dodávateľom náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.
Pri platení celkovej ceny zo spotrebiteľského úveru (bod 8.3 VOP) je kupujúci vždy povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom, určenie náhradnej osoby, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho nebude dodávateľ akceptovať.

9.8 Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru.

9.9 Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
b) tovar nie je kompletný alebo,
c) tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou faktúry.
Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať dodávateľa elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.

9.10 Ak kupujúci tovar prevzal, reklamácia vád tovaru sa riadi postupom podľa článku 7 týchto VOP.

9.11 Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.

9.12 Dodávateľ spolu s tovarom doručí kupujúcemu:
a) faktúru,
b) príjmový pokladničný doklad ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu v hotovosti,
c) písomnú informáciu v zmysle ust. § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

Čl.10 Prepravné

10.1 Aktuálne ponúkame nasledovnú možnosť ako si môžete prevziať Vašu objednávku.

Doprava kuriérskou službou

Eshop Vám automaticky prepočíta pri objednávke cenu poštovného podľa váhy nábytkov, a to nasledovne:

Hmotnosť zásielky Cena za dopravu
0 – 3kg 3,50 € s DPH
3 – 10kg 4,50 € s DPH
10 – 30kg 6,00 € s DPH
30 – 50kg 12,00 € s DPH
50 – 100kg 18,00 € s DPH
100 – 150kg 24,00 € s DPH
150 – 200kg 30,00 € s DPH
nad 200kg 36,00 € s DPH

Doprava vlastnou prepravou

Doprava vlastnou prepravou sa poskytuje iba v určitých okresoch Žilinského a Bytčianskeho okresu. Pri zadaní PSČ dodacej adresy automaticky eshop ponúkne (alebo neponúkne) možnosť vlastnej prepravy.  Vlastná preprava je spoplatnená v závislosti od PSČ a jej cena je zobrazená pri možnosti vlastnej prepravy.

10.2 Prepravné môže byť upravené podľa individuálnej ponuky po vzájomnej dohode so zákazníkom.

Čl.11 Spracovanie osobných údajov

11.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

11.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci
prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

11.4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

11. 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

11.6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom
Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 438605992 , aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

11.7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

11.8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Čl.12 Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

12.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky, ktoré sa nachádzajú na linku https://mojekralovstvo.sk/reklamacny-poriadok/ .

12.3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

12.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

12.5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

12.6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

12.7. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

12.7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 10. marca 2021.

V Žiline 10.03.2021