Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Informácie
O nás
Uncategorized

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.mojekralovstvo.sk pre  zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

Čl. 1
Základné ustanovenia

1.1 Kúpna zmluva a zmluva o preprave, uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

1.2 Predávajúcim a poskytovateľom služieb je Miroslav Nekoranec, so sídlom Horevsie 540, 013 62  Veľké Rovné. IČO: 36958255, IČ DPH: SK1026287493, zapísaný v živnostenskom registri na Okresnom úrade v Žiline, číslo živnostenského registra: 501-2772  (ďalej iba „dodávateľ“). Dodávateľ je platca DPH.

1.3 Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese https://mojekralovstvo.sk (ďalej iba „elektronický obchod“). Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom obchode dodávateľa.

1.4 Prostredníctvom aplikácie elektronického obchodu (tzv. zaškrtávacie políčko) kupujúci vyjadruje, že sa s týmito VOP oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

1.5 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

1.6 Kontaktné a prevádzkové údaje:
Telefonický kontakt: +421 907 821 297. Vybavuje: Miroslav Nekoranec.
Internetová doména elektronického obchodu: www.mojekralovstvo.sk
Elektronická adresa pre vybavovanie objednávok: obchod@mojekralovstvo.sk
Elektronická adresa pre vybavovanie reklamácií: obchod@mojekralovstvo.sk
Pracovná doba v sídle dodávateľa: 8:00-17:00
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu: 4015679915/7500

1.7 Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru zo strany dodávateľa, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Predmestská 71, 011 79  Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/7632130,  fax č.: 041/7632 139,
www.soi.sk, www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

Čl. 2
Informácie o tovare a cene

2.1 Informácie o tovare uvedené v katalógu/ponuke elektronického obchodu sú čerpané z informačnej databázy dodávateľa a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru.

2.2 Obrázky zobrazené pri výrobku sú len ilustračné.

2.3 Ceny uvedené v týchto VOP zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.  Kúpna cena za tovar nezahŕňa cenu za prepravu tovaru, ak bola uzavretá zmluva o preprave. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu/ponuke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

2.5 Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená dodávateľom v potvrdení objednávky. Ak je táto kúpna cena vyššia ako uvedená v katalógu/ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom “Potvrdenie objednávky” sa považuje za dodávateľov návrh novej kúpnej zmluvy s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail, fax), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Čl. 3
Objednanie tovaru

3.1 Objednávka bude akceptovaná dodávateľom len ak bude uplatnená prostredníctvom objednávacieho formulára elektronickej objednávky elektronického obchodu a zároveň bude obsahovať nižšie uvedené údaje:
a. meno a priezvisko,
b. adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
c. adresu dodania na území Slovenskej republiky, ak si kupujúci objedná aj samostatnú službu prepravy tovaru podľa bodu 9
d. telefonický kontakt a elektronickú adresu (e-mail),
e. ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, adresa dodania na území Slovenskej republiky, ak sa objedná samostatná služba prepravy tovaru alebo niektorá prevádzka dodávateľa podľa bodu 9.2 VOP pri osobnom odbere, IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ DPH,
f. druh, množstvo a cenu tovaru,

3.2 Odoslanie objednávky je podmienené vyplnením identifikačných a kontaktných údajov o kupujúcom, požiadavkou kupujúceho na miesto dodania v niektorej prevádzke dodávateľa podľa bodu 9.2 VOP resp. adresou dodania na území Slovenskej republiky ak si kupujúci objedná službu prepravy tovaru, udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu podľa čl. 11 týchto VOP, potvrdením súhlasu kupujúceho s týmito VOP a dohodou o dodacej lehote a lehote na prepravu tovaru (čl. 9).

3.3 Po doručení bude objednávka spracovaná a dodávateľ zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) informačnú elektronickú správu o prijatí objednávky”, ktorým dodávateľ potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto sa nepotvrdzuje realizácia objednávky a ani nevzniká kúpna zmluva či zmluva o preprave medzi dodávateľom a kupujúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Čl. 4
Uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o preprave

4.1 Pred potvrdením objednávky dodávateľ overí dostupnosť tovaru a aktuálnosť ceny v čase odoslania objednávky kupujúcim.

4.2 Dodávateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení tým, že kupujúcemu zašle elektronickú správu s predmetom “Potvrdenie objednávky” okrem prípadov, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu:
a. v lehote určenej týmito VOP alebo
b. v cene, ktorá bola uvedená v katalógu/ponuke elektronického obchodu v čase uplatnenia objednávky alebo
c. z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru.
Prílohou potvrdenia objednávky je zálohová faktúra, ktorá obsahuje informáciu o  celkovej cene (kúpna cena za tovar, prepravné, ak si kupujúci tieto samostatné služby objednal a pod.) a dodacej lehote, pričom maximálna dodacia lehota podľa bodu 9.1 týchto VOP nemôže byť prekročená.

4.3 Vo vyššie uvedených prípadoch dodávateľ bezodkladne elektronicky zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku náhradného plnenia (iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail, fax), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

4.4 Doručenie elektronickej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“ sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku prípadne aj uzatvorenie zmluvy o preprave na diaľku ak si kupujúci túto samostatnú službu objednal. Výnimku predstavuje uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa bodu 2.5 alebo bodu 4.3 týchto VOP.

4.5 Dodávateľ aj kupujúci sú viazaní objednávkou tovaru po uzatvorení kúpnej zmluvy ako aj zmluvy o preprave ak bola uzatvorená.

Čl. 5
Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od
• kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia  tovaru ako aj
• zmluvy o preprave tovaru do 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia,
ak si dodávateľ včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

5.2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:
a. zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla dodávateľa (bod 1.2 VOP) alebo
b. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok (bod 1.6 VOP) alebo
c. doručeným osobne počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

5.3. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených v  § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, najmä v prípade
a. ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo
b. ak bola služba prepravy tovaru poskytnutá so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o preprave.
Ustanovenia o odstúpení výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

5.4. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si dodávateľ a kupujúci všetky vzájomne prijaté plnenia. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci tovar pokiaľ je to možné zašle späť:
o nepoužívaný,
o nepoškodený,
o kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),
o v pôvodnom obale.
V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci dodávateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

5.5. Dodávateľ odporúča kupujúcemu tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Dodávateľ nepreberá zásielky na dobierku. Dodávateľ kúpnu cenu za tovar vráti kupujúcemu prevodom na ním určený bankový účet alebo poštovou poukážkou (pokiaľ sa nedohodne inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

5.6. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru ak tento tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, inak tieto náklady znáša dodávateľ. Kupujúci môže požiadať dodávateľa o odvoz vráteného tovaru, v takom prípade má dodávateľ právo na poplatok za odvoz vo výške prepravného.

5.7. Preprava tovaru tovaru sú samostatne poskytované služby, ktoré nie sú poskytované automaticky a kupujúci si ich môže, ale nemusí objednať. Preto sa náklady súvisiace s objednanou prepravou tovaru, nepovažujú za náklady kupujúceho, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
S poukazom na ust. § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení nie je možné odstúpiť od zmluvy, ak bola preprava zrealizovaná so súhlasom spotrebiteľa v rámci lehoty na  odstúpenie.

5.8. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
i. ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
ii. ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar
a to písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným kupujúcemu:
a. doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska kupujúceho alebo
b. elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

Čl. 6
Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo odvolať (stornovať) objednávku, kým nebola objednávka potvrdená postupom podľa článku 4 týchto VOP a to písomným oznámením o odvolaní (stornovaní):
a. zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo
b. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok (bod 1.6 VOP) alebo
c. osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

Čl. 7
Zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a záruka (reklamačný poriadok)

7.1 Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za vady predanej veci).

7.2 Dodávateľ nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené:
i. nevhodnou manipuláciou,
ii. nevhodnou montážou s výnimkou bodu 7.3 VOP,
iii. opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania,
iv. nevhodným ošetrovaním,
v. vplyvom poveternostných podmienok,
vi. úmyselným poškodením.
Dodávateľ tiež nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré kupujúceho upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

7.3 Vada tovaru, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo nevhodnou montážou zo strany kupujúceho sa považuje za vadu tovaru, ak sa kupujúci riadil nesprávnymi pokynmi uvedených v návode na montáž alebo v návode na použitie.
Vada tovaru, ktorá vznikla nevhodnou montážou sa považuje za vadu tovaru ak montáž zabezpečil dodávateľ.

7.4 Kupujúci má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v závislosti od povahy vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.

7.5 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru.

7.6 Reklamáciu si musí kupujúci uplatniť u dodávateľa oznámením o vadách tovaru:
i. zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo
ii. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie reklamácií (bod 1.6 VOP) alebo
iii. doručeným dodávateľovi prostredníctvom vyplnenia príslušného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu alebo
iv. osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

7.7 Dodávateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí reklamácie:
i. doporučenou poštou na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo
ii. elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
V potvrdení o prijatí reklamácie dodávateľ oznámi kupujúcemu či a kde má doručiť reklamovaný tovar alebo či ohliadku reklamovaného tovaru vykoná pracovník dodávateľa v mieste kde sa tovar nachádza.

7.8 Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie môže kupujúci zaslať fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru.

7.9 Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného tovaru,
b. výmenou tovaru,
c. vrátením kúpnej ceny tovaru,
d. vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,
e. písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Konkrétny spôsob vybavenia reklamácie sa dohodne po posúdení reklamovanej vady tovaru. O výsledku vybavenia reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po vybavení reklamácie písomne.

7.10 Dodávateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku/tovaru za nový výrobok/tovar.

7.11 Bez ohľadu na vyššie uvedené je dodávateľ povinný vybaviť reklamáciu v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Záruka

7.12 Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list.

7.13 Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedená dlhšia záručná doba a  začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

7.14 Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Čl. 8
Platobné podmienky

8.1 Kúpnu cenu za tovar, prípadne prepravné ak bola uzatvorená aj zmluva o preprave (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.

8.2 Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady celkovej ceny:
a. v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu, ak je uzatvorená zmluva o preprave a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,
b. v hotovosti pri osobnom odbere tovaru a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,
c. prevodom na bankový účet dodávateľa pred dodaním tovaru.

8.3 Ak  kupujúci  neuhradí  celkovú cenu  spôsobom  podľa  tohto článku VOP,  nie  je  dodávateľ povinný kupujúcemu tovar vydať, týmto konaním sa dodávateľ nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

Čl. 9
Podmienky dodania tovaru

9.1 Kupujúci a  dodávateľ sa dohodli, že dodávateľ splní objednávku (odovzdá tovar na prepravu resp. pripraví tovar k osobnému odberu) najneskôr do 45 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota je ovplyvnená dobou dodania vstupných materiálov a trvaním výrobného cyklu tovaru u dodávateľa. Preprava tovaru bude zrealizovaná do 7 dní od prevzatia tovaru z výroby, ak sa nedohodne inak.

9.2 Službu prepravy tovaru do miesta dodania určeného kupujúcim v objednávke zabezpečuje výlučne dodávateľ z dôvodu bezchybného a bezpečného dodaniu tovaru.

Tovar si môže kupujúci prevziať aj osobne v prevádzke dodávateľa určenej kupujúcim v objednávke.
Iný spôsob dodania tovaru je vylúčený napr. zaslanie tovaru poštou a pod..

9.3 Dodávateľ bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr deň pred jeho dodaním.

9.4 Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru ak s tým kupujúci súhlasí.

9.5 Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Ako miesto dodania tovaru môže byť dohodnutá výlučne:
a) adresa na území Slovenskej republiky ak sa uzavrela zmluva o preprave alebo
b) prevádzka dodávateľa podľa bodu 9.2 VOP pri osobnom odbere.

9.6 Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania:
a) umožní kupujúcemu s tovarom nakladať na vykladacej plošine dopravného prostriedku ak zmluvné strany uzavreli zmluvu o preprave alebo
b) zloží tovar z vykladacej plošiny dopravného prostriedku a podá pred dvere kupujúceho,
c) umožní  kupujúcemu  s  tovarom  disponovať vo svojej prevádzke; nakládku tovaru na dopravný prostriedok a odvoz  tovaru  z miesta  dodania si zabezpečí kupujúci  na  vlastné náklady  a nebezpečenstvo.

9.7 Ak dodávateľ splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade s bodom 9.6 týchto VOP, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou faktúry.
V prípade uzatvorenia zmluvy o preprave kupujúci spravidla zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v deň oznámeného doručenia tovaru (bod 9.3 VOP) bude dostupný na telefónnom čísle určenom kupujúcim v objednávke.
Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:
a) informovať dodávateľa,
b) dohodnúť s dodávateľom náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.
Pri platení celkovej ceny zo spotrebiteľského úveru (bod 8.3 VOP) je kupujúci vždy povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom, určenie náhradnej osoby, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho nebude dodávateľ akceptovať.

9.8 Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru.

9.9 Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
b) tovar nie je kompletný alebo,
c) tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou faktúry.
Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať dodávateľa elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.

9.10 Ak kupujúci tovar prevzal, reklamácia vád tovaru sa riadi postupom podľa článku 7 týchto VOP.

9.11 Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.

9.12 Dodávateľ spolu s tovarom doručí kupujúcemu:
a) faktúru,
b) príjmový pokladničný doklad ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu v hotovosti,
c) písomnú informáciu v zmysle ust. § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

Čl.10
Prepravné

10.1 Aktuálne ponúkame 2 možnosti ako si môžete prevziať Vašu objednávku.

Doprava kuriérskou službou

Eshop Vám automaticky prepočíta pri objednávke cenu poštovného podľa váhy nábytkov, a to nasledovne:

Rozvoz po Žiline a blízkom okolí

Eshop Vám automaticky po zadaní PSČ ponúkne možnosť Rozvoz vrámci Žiliny a blízkeho okolia. Ak Vám eshop automaticky neponúkne túto možnosť, pravdepodobne na Vami zadané PSČ túto službu predvolene neponúkame. Ak by ste mali záujem o túto službu dodatočne, kontaktujte nás a ponúkneme Vám individuálnu ponuku dopravy. Táto služba je spoplatnená sumou 6EUR s DPH.

Dodanie je do 1 pracovného dňa odo dňa odoslania Vašej objednávky.

10.2 Prepravné môže byť upravené podľa individuálnej ponuky po vzájomnej dohode so zákazníkom.

 

Čl.11
Spracovanie osobných údajov

11.1 Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zmluvy o preprave.

11.2 Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám.

11.3 Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo.

11.4 V prípade, že si kupujúci vyžiada zasielanie informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na elektronickú poštovú adresu (e-mail) kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať kedykoľvek správou zaslanou elektronickou poštou na adrese obchod@mojekralovstvo.sk.

11.5 Udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov, kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VOP.

Vo Veľkom Rovnom 19.09.2014

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s využitím súborov cookies. Viac informácií

Súbory cookie
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako tento internetový obchod používa súbory cookie a podobné technológie v zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory - cookie.
Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookie?
Táto webová lokalita používa internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov. Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Google a budú uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google využije tieto informácie na hodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Google takisto poskytuje ďalšie služby, ktoré sa týkajú aktivít na internetových stránkach a využívania internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, ak tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má vo svojich archívoch. Použitie súborov „cookie“ môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plnohodnotne využívať tieto stránky. Používaním týchto internetových stránok dávate svoj súhlas k spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google takým spôsobom a na také účely, ako je uvedené vyššie.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnem a vymažem cookies?
Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Berte na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu alebo internetového prehliadača.
formácia o používaní cookie
Nad touto webovou lokalitou sa vám zobrazí informácia o používaní súborov cookie. Kliknutím na "Súhlasísm" sa do vášho počítača uloží súhlas (cookies s názvom cooki_akcept a hodnotou 1), ktorý bude platný 365 dní od udelenia súhlasu alebo zmazania cookie. Následne vás webová lokalita vyzve pre opätovné udelenie súhlasu.

Zatvoriť